top of page

BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Birsen Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. (“Birsen Brokerlik”) tarafından yapılacak sigorta poliçelerine  yönelik başvuru ve teklif talebi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Birsen Brokerlik tarafından sunulan ürünlere yönelik işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metinlerine, www.birsenbrokerlik.com internet sitemizin ilgili ürünler dahilindeki linklerinden ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi: Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, poliçe ve varsa poliçede mevcut acente bilgileri) Birsen Brokerlik aracılığı ile yapacağınız poliçeye yönelik başvuru ve teklif taleplerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

a) Sigorta sözleşmesi tanzim etmek üzere risk değerlendirmesi yapılabilmesi, poliçe prim ve teminatlarının belirlenebilmesi, sigorta teklifi oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak;

b) Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası ve işlemlerin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

c) Müşteri ile broker etkileşimlerinin sağlanabilmesi ve veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak; işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi : Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; poliçe başvuru ve teklif talepleriniz doğrultusunda verdiğiniz bilgilerden ve şirketimizde mevcut poliçeleriniz vasıtasıyla yazılı ve elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması : Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, başvuru ve teklif işlemlerinin takibi amacıyla yetkili mercilere mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

 

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No:1 Flora Residance Daire :108 Ataşehir İstanbul adresinden, www.birsenbrokerlik.com veya [email protected] üzerinden yazılı olarak veya 0216 428 58 31 numaralı telefondan Birsen Brokerlik’e iletebilirsiniz.

 

 

 

TANITIM ve PAZARLAMA İÇERİKLİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde “açık rızanızın olması halinde; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi için, sözleşme taraflarından veya sigorta aracılarından, hizmet sağlayıcı şirketler ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen kurum ve kuruluşlardan, mevzuatın izin verdiği veri tabanlarından, formlardan, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Birsen Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. tarafından; SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından tanıtım ve pazarlama içerikli ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre,  Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No:1 Flora Residance Daire :108 Ataşehir Kadıköy İstanbul adresinden, www.birsenbrokerlik.com veya [email protected] üzerinden yazılı olarak veya 0216 428 58 31 numaralı telefondan Birsen Brokerlik’e iletebilirsiniz.

 

 

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ

Tanıtım ve Pazarlama İçerikli Ticari Elektronik İleti Gönderimi İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninde yer alan bilgilendirme doğrultusunda; Birsen Grup Sigorta Brokerliği A.Ş. tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz? Dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vb. her türlü ileti gönderimini reddetme hakkına sahipsiniz.

 

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA metnini okudum onaylıyorum.

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK Açık Rıza Onayı Veriyorum.

  • TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY metnini okudum, Pazarlama İznini Onaylıyorum.

bottom of page